کشتکاران گلستان سبز

فعالیت های کشاورزی  زمین های تحت مالکیت گروه سرمایه گذاری یوسفی در مجموعه کشتکاران گلستان سبز صورت میپذیرد یادآور میشود  این مجموعه با داشتن 200 هکتار زمین ،3دستگاه کمباین نیوهلند ، 5 دستگاه تراکتور و اداوات کشاورزی مختلف باغی و زراعی  در زمینه های  کشت ، داشت و برداشت مجموعه خود و دیگر مجموعه های منطقه شمال فعالیت ویژه دارد این مجموعه با بیش از 40 نوع ماشین آلات کشاورزی و باغی یکی از بزرگترین مجموعه های بهربرداری زراعت در شمال کشور میباشد

Free slider plugin for WordPress