فعالیت های مجموعه کشتکاران گلستان سبز را باید در دو بخش تقسیم کنیم،زمین های زراعی و ادوات کشاورزی در بخش زمین های زراعی به صورت اجمالی به آن بخش پرداختیم اما در حوزه ادوات کشاورزی نیز این مجموعه خدمات شایانی را به نیازمندان این بخش ارئه مینماید. کاشت و برداشت برنج،گندم، جو و... تنها گوشه ای از خدمات این مجموعه را تشکیل میدهد. مجموعه ای با در اختیار داشتن 3 دستگاه کمباین نیوهلند و 2 دستگاه تراکتور نیوهلند و 3 دستگاه تراکتور 399 و ماشین های و ادوات دنباله بند به روز در بخش کاشت ،داشت و برداشت به صورت قرادادی و پیمانی علاوه بر زمین های تحت پوشش خود برای سایر هموطنان نیز کار میکند،شایان ذکر است این فعالیت ها محدود به شمال کشور نبود و در فصول مختلف کار در جای جای ایران عزیز مشغول خدمت رسانی به کشاورزان عزیز میباشد. امید است با گسترش فعالیت این گروه، مجموعه ای که روزی 10نفر اشتغال مستقیم داشت امروز با50نفر به صورت مستقیم و چندین نفر به صورت غیر مستقیم بتواند در بخش اشتغالزایی نیز گره گشا باشد
Free slider plugin for WordPress